1/5

“The education of a man is never completed until he dies.” 
― Robert E. Lee

מבוא לממשל ופוליטיקה
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע וכלים בסיסיים להבנה ולניתוח העולם הפוליטי. במהלך הקורס נבחן מהו מדע המדינה וכיצד הוא עוזר לנו להבין מדינות, משטרים, מוסדות, תהליכים ושחקנים פוליטיים. נלמד להכיר את התיאוריות ומושגי היסוד במדע המדינה, ובאמצעותם נבחן סוגיות מרכזיות כמו עוצמה, מדינת הלאום, משטרים, דמוקרטיה, וכן את רשויות השלטון, מפלגות, בחירות, תרבות פוליטית, דעת קהל, השתתפות והתנהגות פוליטית וקבוצות אינטרס.

הקמפיין הפוליטי
מטרת הסמינר היא לסקור את יסודות הקמפיין הפוליטי. יחדיו נבחן כיצד יועצים פוליטיים בונים קמפיין, מגבשים אסטרטגיה, בונים מודל של ציבור בוחריהם, מגייסים כספים, ועושים שימוש בתקשורת ובפעילים כדי להביא לנצחון לקוחותיהם. בגלל אופייו היישומי של הנושא, אנו נמזג בין ספרויות תיאורטיות במדע המדינה, תקשורת פוליטית ושיווק, ,ספרות מקצועית של יועצים פוליטים, ובחינה מעמיקה של מספר קייס סטאדיס, בעיקר בקונטקסט הפוליטי האמריקאי והישראלי.

פוליטיקה ותרבות פופולרית
סמינר זה בוחן את יחסי הגומלין בין תרבות פופולרית – בעיקר קולנוע, טלוויזיה, מוזיקה, ספרות, קומיקס וספורט – ובין העולם הפוליטי מאז סוף מלחמת העולם השנייה ועד היום. אנו נבחן כיצד מאבקים פנים ובין מדינתיים עיצבו ומשתקפים בתרבות הפופולרית. מנגד, נלמד כיצד תעשיית הבידור לא רק שיקפה אלא גם עיצבה את התודעה הפוליטית והערכים של הציבור. נגלה שהתרבות הפופולרית היא זירת מאבק בה פועלים כוחות פוליטיים שונים, כמו מעמדות חברתיים, קבוצות אתניות, גברים ונשים, ימין ושמאל ואף מדינות. אנו נראה שתרבות פופולרית היא לא רק מוצר שעוזר לנו להעביר את הזמן, אלא כוח אדיר שמעצב את המציאות הפוליטית, משקף אותה ומעוצב על ידה. הסמינר יקנה למשתתפים ידע וכלים בסיסיים לצריכה ביקורתית יותר של תרבות פופולרית והבנת מקומה בזירה הפוליטית בעבר ובהווה.

מבוא לפוליטיקה אמריקאית

הקורס מהווה סקירה מקיפה של המערכת הפוליטית האמריקאית. במהלכו נבחן את הבסיס החוקתי של ארה"ב, את המוסדות הלאומיים המעורבים בקבלת ההחלטות בשיח הציבורי (הנשיאות, הקונגרס, בית המשפט העליון, המנהל הציבורי), הסוגיות העומדות בלב ליבו של שיח זה (זכויות וחרויות, מדיניות חוץ ופנים), השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית האמריקאית (דעת קהל, מפלגות, התקשורת, קבוצות אינטרס) והדרכים באמצעותן סוגיות אלה מוכרעות (חקיקה, קמפיינים ובחירות).

דעת קהל
מבסמינר זה נבחן מהי דעת קהל ומה מקומה במשטר דמוקרטי. דגש יושם על האופן בו אזרחים רוכשים ומעדכנים את עמדותיהם והן על השפעתה של דעת הקהל על המערכת הפוליטית. ננסה לעמוד על המקור והתמורות שחלו בעמדות הציבור במאה האחרונה, בד בבד עם התפתחות תעשיית הסקרים ועלייתה של התקשורת האלקטרונית.